Zaloguj się Dodaj ogłoszenie


Regulamin


Regulamin serwisu znany-trener.pl

Poniższy Regulamin i Polityka prywatności określają zasady funkcjonowania serwisu znany-trener.plDEFINICJE


 1. serwis znany-trener.pl - serwis ogłoszeniowy znajdujacy się pod adresem znany-trener.pl

 2. administrator - osoba odpowiedzialna za zarządzanie serwisem.

 3. użytkownik - każda osoba korzystająca z serwisu.

 4. ogłoszeniodawca - osoba fizyczna lub firma zarejestrowana w serwisie.

 5. login - nazwa ogłoszeniodawcy wybrana w trakcie rejestracji w serwisie.

 6. ogłoszenie - oferta osoby fizycznej lub firmy, dotycząca usług związanych ze sportem i rekreacją.

 7. konto - miejsce w serwisie przyporządkowane danemu ogłoszeniodawcy, w którym może on zarządzać swoimi ogłoszeniami.POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu.

 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu serwisu. W razie ich wystąpienia administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza. Wszelkie informacje o błędnym działaniu serwisu będą rozpatrywane i niezwłocznie naprawiane, jeżeli potwierdzona zostanie ich zasadność.

 3. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami. Wszelkie spory powinny być rozwiązywane pomiędzy użytkownikami serwisu, bez angażowania w nie administratora.

 4. Wszelkie prawa autorskie związane z rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w serwisie, jak również informacje na nim publikowane są zastrzeżone Administratorowi. Udostępnianie, kopiowanie, powielanie bądź wykorzystanie informacji do użytku własnego, związanego z jakąkolwiek działalnością komercyjną - jest zabronione.

 5. Dane kontaktowe podawane przez ogłoszeniodawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie do czynności mających na celu uzyskanie dodatkowych informacji na temat usług lub ustalenie szczegółów rozpoczęcia współpracy. Wykorzystywanie danych kontaktowych ogłoszeniodawców do innych celów (np. do celów reklamowych) jest zabronione.

 6. Kopiowanie lub rozpowszechnianie fragmentów bądź całych treści serwisu do celów innych niż dozwolonego użytku prywatnego jest surowo zabronione.

 7. Serwis służy wyłącznie dodawaniu ogłoszeń związanych ze sportem,rehabilitacją, dietetyką i rekreacją. Oznacza to całkowity zakaz informowania w treści ogłoszenia o innych usługach.

 8. Ogłoszenia mogą dodawać osoby fizyczne lub firmy oferujące usługi związane ze sportem, rehabilitacją, dietetyką i rekreacją.


REJESTRACJA W SERWISIE


 1. Rejestracja w serwisie oznacza pełną akceptację i zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 2. Rejestracja w serwisie jest darmowa.

 3. Jeden ogłoszeniodawca może zarejestrować tylko jedno konto. W przypadku wykrycia kilku kont tego samego ogłoszeniodawcy, wszystkie konta wraz z dodanymi ogłoszeniami mogą zostać usunięte, a możliwość ponownej rejestracji może zostać zablokowana.

 4. Loginem jest adres email

   

 5. Adres email użytkownika, na jego prośbę, może być zmieniony przez Administratora serwisu.

 6. Wszelkie dane kontaktowe są podawane przez ogłoszeniodawcę na jego odpowiedzialność.

 7. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do uzupełnienia wymaganych informacji w jego koncie zgodnie z prawdą.

 8. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych ogłoszeniodawców, jeśli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne z prawdą.

 9. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do aktualizowania treści ogłoszeń i danych kontaktowych.

 10. Zarejestrowani ogłoszeniodawcy wyrażają zgodę na przesyłanie drogą mailową informacji systemowych, informacji o zmianach w serwisie i jego regulaminie oraz innych wiadomości od administratora.

 11. Zarejestrowani ogłoszeniodawcy wyrażają zgodę na przesyłanie drogą mailową materiałów reklamowych i wykorzystywanie ich danych do celów statystycznych.DODAWANIE OGŁOSZEŃ


 1. Pełną odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń ponosi ogłoszeniodawca.

 2. Ogłoszeniodawców obowiązuje całkowity zakaz reklamowania innych stron bez względu na ich zawartość i pole w jakim adres strony bądź jej nazwa zostanie podana.

 3. Ogłoszenie należy pisać zgodnie z zasadami języka polskiego, z użyciem polskich znaków i bez nagminnego używania wielkich liter (tzw. Caps lock). Oznacza to całkowity zakaz pisania całych słów lub ich fragmentów wielkimi literami w przypadku, gdy nie wymaga tego ich pisownia.

 4. Ogłoszenie należy dodać do odpowiedniej kategorii.

 5. Ogłoszenie może być zmienione bądź usunięte przez ogłoszeniodawcę w każdej chwili.

 6. Ogłoszenia i dane kontaktowe ogłoszeniodawców mogą być publikowane w serwisach partnerskich na zasadach określonych w umowie partnerskiej zawartej w celu promocji ogłoszeń.USUWANIE KONT I OGŁOSZEŃ, BLOKADA KONT


 1. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania kont oraz ogłoszeń na prośbę ogłoszeniodawców.

 2. Edycja lub usunięcie ogłoszenia bądź konta możliwa jest wyłącznie na prośbę wysłaną z adresu mailowego powiązanego z kontem ogłoszeniodawcy.

 3. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania kont oraz ogłoszeń niezgodnych z niniejszym regulaminem bądź łamiących polskie prawo, bez konieczności uprzedniego informowania o takiej decyzji i podawania jej powodu.

 4. Konta użytkowników nagminnie łamiących regulamin mogą zostać zablokowane na stałe lub tymczasowo. Oznacza to brak możliwości zalogowania się na konto i dokonywania w nim jakichkolwiek zmian, jak również brak możliwości ponownej rejestracji.

 5. W przypadku usunięcia konta, usunięcia ogłoszenia lub blokady konta za niezgodność z regulaminem, opłaty dokonane za płatne usługi nie podlegają zwrotowi.DODAWANIE OPINII


 1. Zarejestrowani ogłoszeniodawcy wyrażają zgodę na wystawianie im opinii.

 2. Użytkownicy mogą dodawać opinie o ogłoszeniodawcach bez konieczności rejestracji w serwisie.

 3. Opinie wystawiane trenerom nie mogą dotyczyć usług innych niż zwiazanych ze sportem. Opinie informujące o korzystaniu z innych usług, w tym m.in. Reklamy lub opini nie zgodnej z prawdą itp. zostaną dezaktywowane bez możliwości wystawienia temu samemu użytkownikowi kolejnej opinii.

 4. Opinie mogą dodawać wyłącznie osoby, które korzystały z usług danego ogłoszeniodawcy.

 5. Użytkownik może dodać tylko jedną opinię o jednym ogłoszeniodawcy. W przypadku dodania kilku opinii temu samemu ogłoszeniodawcy, wszystkie jego opinie mogą zostać dezaktywowane lub usunięte.

 6. Użytkownik oświadcza, iż treść opinii jest zgodna z prawdą.

 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść wystawianej opinii.

 8. W treści opinii nie mogą znajdować się adresy bądź nazwy innych stron internetowych.

 9. W treści opinii nie mogą znajdować się jakiekolwiek dane osobowe innych użytkowników.

 10. Użytkownicy dodający opinie są zobowiązani do podania aktywnego adresu mailowego.

 11. Adres mailowy podany przez użytkownika nie będzie nigdzie wyświetlany, służy on do celów aktywacji opinii i ewentualnego kontaktu administratora.

 12. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści opinii, co do których zachodzi podejrzenie, że są niezgodne z prawdą lub są działaniem użytkowników konkurencyjnych.USUWANIE I BLOKADA OPINII


 1. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania opinii, które nie zostały dodane przez osoby korzystające z usług danego ogłoszeniodawcy (np. dotyczą treści ogłoszenia lub są zapytaniem o ofertę), a także opinii, których treść jest niezgodna z polskim prawem lub zasadami dobrej kultury.

 2. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości wyświetlania i dodawania opinii ogłoszeniodawcom, na kontach których znajdują się opinie dodane z adresu IP ogłoszeniodawcy lub z wykorzystaniem innych danych wskazujących na samodzielne działania ogłoszeniodawcy.

 3. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokady kont użytkowników działających na szkodę innych użytkowników (np. przez dodawanie negatywnych opinii innym użytkownikom).

 4. Administracja serwisu może usunąć opinię wyłącznie w przypadku, kiedy taki nakaz wynika z orzeczenia sądu lub jeśli jej treść jest niezgodna z niniejszym regulaminem.

 5. Ogłoszeniodawcy nie mają uprawnień do edytowania ani usuwania wybranych opinii.PŁATNE USŁUGI


 1. Ogłoszeniodawca może wykupić:

  • wyróznienie VIP - ogłoszenie pojawia się na głownej stronie serwisu oraz na liście wyżej od ogłoszeń zwykłych.

  • wyróżnienie ogłoszenia - wyróżnione ogłoszenia pojawiają się na liście ogłoszeń wyżej od ogłoszeń zwykłych, a także w boksie "wyróżnione" wyświetlając się w systemie rotacyjnym;

 1.  
  • subdomenę w domenie znany-trener.pl - w nazwie subdomeny znajduje się login ogłoszeniodawcy;

 1.  

    

 2. Korzystanie z płatnych usług nie zwalnia ogłoszeniodawcy z konieczności przestrzegania niniejszego regulaminu.PŁATNOŚCI


 1. Płatności obsługiwane są przez:REKLAMACJE


 1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu mogą być reklamowane za pośrednictwem emaila reklamacja@znany-trener.pl

 2. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie. W wyjątkowych przypadkach rozpatrzenie reklamacji może zająć do 14 dni.

 3. Kontakt z administracją serwisu jest możliwy za pośrednictwem emaila admin@znany-trener.plPOSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Niniejszy regulamin może ulec zmianom. Obowiązuje najnowsza wersja regulaminu. Ostatnia zmiana: 01.03.2013.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w serwisie.

 3. Za łamanie niniejszego regulaminu uważa się również próby jego obejścia.*Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie zdjęć oraz treści bez zgody autora zabronione.